ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สร.ศธ. - สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
Office of the minister Newsline