ประวัติรัฐมนตรีและข้าราชการการเมือง - สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
Office of the minister Newsline