ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของสำนักงานรัฐมนตรี - สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
Office of the minister Newsline