ทำเนียบเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ - สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
Office of the minister Newsline