นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
   
 
พนักงานวิเคราะห์จัดเก็บเอกสาร  
(พนักงานราชการ)  

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563