Office of the minister Newsline

กระบวนการสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีในการประชุม ครม.

กระบวนการประสานงานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ และร่าง พ.ร.บ.

กระบวนการประสานติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรี

กระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี

กระบวนการจัดซื้อจัดหาและการเบิกจ่ายพัสดุ

กระบวนการประสานการเดินทางไปราชการของรัฐมนตรี

กระบวนการประชาสัมพันธ์

กระบวนการรับ - ส่งหนังสือราชการ

ปรับปรุงล่าสุด 14 กันยายน 2561