Office of the minister Newsline

"เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ" มีฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาสำนักงานรัฐมนตรี
ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

ลำดับ

เลขานุการรัฐมนตรี

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

1

พลอากาศเอกเสริมยุทธ บุญศิริยะ (นายปองพล อดิเรกสาร เป็น รมว.ศธ.)

พ.ศ.2545 - พ.ศ.2546

2

นายแพทย์ทศพร เสรีรักษ์ (นายอดิศัย โพธารามิก เป็น รมว.ศธ.)

พ.ศ.2546 - พ.ศ.2547

3

นายสุนัย จุลพงศธร (นายอดิศัย โพธารามิก เป็น รมว.ศธ.)

พ.ศ.2547 - พ.ศ.2548

4

นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ (นายจาตุรนต์ ฉายแสง เป็น รมว.ศธ.)

พ.ศ.2548 - พ.ศ.2549

5

นายสมเชาว์ เกษประทุม (ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็น รมว.ศธ.)

พ.ศ.2549 - พ.ศ.2551

6

นางสาวลีลาวดี วัชโรบล (นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็น รมว.ศธ.)

พ.ศ.2551

7

นางสาวลีลาวดี วัชโรบล (นายศรีเมือง เจริญศิริ เป็น รมว.ศธ.)

พ.ศ.2551

8

นายสุธรรม นทีทอง (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็น รมว.ศธ.)

พ.ศ.2552

9

นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็น รมว.ศธ.)

พ.ศ.2552

10

นายวีระชัย ถาวรทนต์ (นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ เป็น รมว.ศธ.)

พ.ศ.2553

11

นายศักดา บูรณ์พงศ์ (นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล เป็น รมว.ศธ.)

พ.ศ.2554

12

ทันตแพทย์หญิง ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ (ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช เป็น รมว.ศธ.)

พ.ศ.2555

13

นายประแสง มงคลศิริ (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา เป็น รมว.ศธ.)

พ.ศ.2555-2556

14

นายชาญยุทธ เฮงตระกูล (นายจาตุรนต์ ฉายแสง เป็น รมว.ศธ.)

พ.ศ.2556-2557

15

พลเรือเอก เรืองทิพย์ เทียนทอง (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย เป็น รมว.ศธ.)

พ.ศ.2557-2558

16

พลตรี ณัฐพงษ์ เพราแก้ว (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เป็น รมว.ศธ.)

พ.ศ.2558-2559

17

หม่อมหลวง ปริยดา ดิศกุล (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็น รมว.ศธ.)

พ.ศ.2559-2562

18

นายไกรเสริม โตทับเที่ยง (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เป็น รมว.ศธ.)

13 สิงหาคม 2562 - 14 ตุลาคม 2562

19

นายอนุชา บูรพชัยศรี (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เป็น รมว.ศธ.)

29 ตุลาคม 2562 - 17 สิงหาคม 2563

20

นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เป็น รมว.ศธ.)

25 สิงหาคม 2563 

21

นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต (นางสาวตรีนุช เทียนทอง เป็น รมว.ศธ.)

20 เมษายน 2564 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564