งานบริหารทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

   
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
- ว่าง -

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พนักงานวิเคราะห์จัดเก็บเอกสาร
  (พนักงานราชการ)

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 15 มิถุนายน 2565