-ว่าง-
ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์
   
ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป
   
-ว่าง-
ปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป
   
-ว่าง-
ปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป
 
ปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป
   
ปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านบริการ
   
ปฏิบัติงานด้านบริการ ปฏิบัติงานด้านบริการ
   
 
พนักงานขับรถยนต์  
   
   
   
   

ปรับปรับข้อมูลเมื่อวันที่  15 มิถุนายน 2565